Dr Mina Jelačić

Rođena je 1983. godine u Novom Sadu.
Medicinski fakultet u Novom Sadu je upisala 2002. godine i završila 2009. godine sa prosečnom ocenom 9,26.

U periodu od septembra 2010. godine do jula 2011. godine realizovala je obrazovni boravak na Institutu "Elena Salva", gde je asistirala dr Manuelu Rigu u svakodnevnoj praksi sa pacijentima sa deformitetom kičmenog stuba. Edukovana je da obavlja kompletnu kliničko-radiološku evaluaciju pacijenata i u potpunosti je učestvovala u diskusijama vezanim za donošenje odluka o terapiji i praćenju pacijenata. Takođe je obučena za primenu specifičnih vežbi škole BSPTS i u potpunosti je savladala teorijske i praktične osnove ortopedskog tretmana zasnovanog na načelima dr Jaques Cheneau.
Na istom fakultetu 2012. godine upisala doktorske studije iz kliničke medicine. 2022. završavanjem specijalističkih studija stekla zvanje lekara specijaliste iz oblasti fizikalne medicine i rehabiltacije

Nagrade

2009. godine dobila nagradu Univerziteta u Novom Sadu za naučni stručni rad pod nazivom "Karakteristike sportskog srca"
2006. godine kao jedan od najboljih studenata IV godine, dobila nagradu fakulteta – dvonedeljna letnja praksa iz hirurgije u Moskvi

Kongresi

2011. godine u Barseloni na 8. SOSORT kongresu sa internacionalnim učešćem usmeno je prezentovala rad na temu "Barcelona Scoliosis Physical Therapy School - BSPTS - based on classical Schroth principles: short term effects on back asymmerty in idiopathic scoliosis" i stekla je status aktivnog člana SOSORT (Society on Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Trearment) udruženja
2010. godine na 10. kongresu fizijatara Srbije prezentovala rad na temu "Efekti Schroth metode, vrste kineziterapijskog tretmana, u lečenju strukturalnih idiopatskih skolioza"
2008. godine učestvovala na 49. kongresu studenata biomedicinskih nauka Srbije sa internacionalnim učešćem